15 Μαρ 2009

Όλη η νομική ΑΛΗΘΕΙΑ για την υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις!

Υ.Α. Γ4/150/2000 ΦΕΚ Β' 246/2-3-2000

Αρθρο Μόνο


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Εχοντας υπόψη το Ν. 1566/85:

Ορίζουμε τον τρόπο σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και
μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον
τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας
Εκπ/σης ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

α) Τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης
καθώς και της Δημόσιας Γ/βάθμιας Εκπ/σης θα συγκροτούνται κατά ενιαίο
τρόπο σε τετράδες (4χ8=32 μαθητές - τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1
σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των
τμημάτων (αγόρια - κορίτσια).

β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης
θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους
τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος. Τα άτομα με
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) θα συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν τα ίδια και
οι γονείς τους και με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων.

γ) Η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των
τμημάτων, θα αρχίζει με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον
ένα μήνα πριν από κάθε παρέλαση. Θα αφιερώνεται χρόνος (10' - 12') για
την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κ.λ.π.) κατά
την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη
συνεργασία των Δ/ντων των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα
πραγματοποιούνται δύo τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του
σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου Εκπ/κου
ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια
- κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από
δέκα και από δύo (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια - 2 κορίτσια)
όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.


δ) Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης συμμετέχουν
υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Εθνους. Τα
τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο
σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές - τριες.


Οι επικεφαλείς των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να
ακολουθούν τα τμήματά τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της
παρέλασης.

Επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν
πρόσωπα και γεγονότα μια ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για
μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η
υψηλότερη.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΑ:

Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής - τρια από την
Γ' τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης
τάξης. Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την
επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαΘμολογίας της προηγούμενης τάξης,
δύο (2) μαθητές της Γ' τάξης και δύo (2) μαθητές της Β' τάξης. Ενας
μαθητής - τρια την Α' τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την
εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής - τρια με βάση την
επίδοση για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου.

Για την επίδοση της Α' τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2)
τριμήνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία
του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του
πρώτου τριμήνου.

β) ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ:

Σημαιοφόρος Θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής - τρια από την
Γ' τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με
το φύλο δύo μαθητές από την Γ' τάξη και δύo μαθητές από την Β' τάξη. Ο
παραστάτης από την Α' τάξη μαΘητής - τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το
βαθμό του απολυτηρίου της Γ' τάξης Γυμνασίου.

γ) ΤΕΕ:

Σημαιοφόρος θα ορίζεται μαΘητής-τρια με βάση τη γενική επίδοση του
δευτέρου έτους του Α' κύκλου σπουδών. Δύo παραστάτες από τον Β' κύκλο
σπουδών θα ορίζονται δύo μαθητές - τριες με βάση την επίδοση του
δευτέρου έτους του Α' κύκλου με βάση την επίδοση του πρώτου έτους του
Α' κύκλου. Ο παραστάτης του πρώτου έτους του Α ' κύκλου σπουδών θα
ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου του Γυμνασίου.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύo ή περισσοτέρων μαθητών - τριών
για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται
ένας για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις
της 25ης Μαρτίου, (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται
παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς και
παρελάσεις.

β) Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο
Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι ή παραστάτες μετά και
από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

γ) Στην διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές
από άλλα σχολεία, εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ) Δεν μπορούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες οι έχοντες ξένη
υπηκοότητα και ξένη καταγωγή μαθητές. Μπορούν, να ορισθούν σημαιοφόροι
και παραστάτες μαθητές που έχουν μεν ξένη υπηκοότητα αλλά είναι
Ελληνικής καταγωγής. Μπορούν, εφόσον και οι γονείς τοuς το επιθυμούν να
ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες μαθητές που έχουν μεν ξένη
υπηκοότητα αλλά είναι Ελληνικής καταγωγής.

Μπορούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες αλλοδαποί μαθητές,
στους οποίους έχει επιτραπεί η αναδοχή τους σε Ελληνική οικογένεια με
απόφαση Δικαστηρίου και φοιτούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε Ελληνικό
σχολείο.


Κάθε προηγούμενη σχετική με τα θέματα αυτά, παύει να ισχύει.

(Π. Ευθυμίου)

Παρακαλώ, αν γνωρίζει κάποιος ΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η ανωτέρω ΥΑ να μας ενημερώσει!

epas-epal

Δεν υπάρχουν σχόλια: