12 Μαρ 2009

Πώς να γίνετε δημόσιος υπάλληλος στις Βρυξέλλες


Σοβαρή έλλειψη υποψήφιων που επιθυμούν να εργασθούν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα σε πιο γενικούς τομείς διαπιστώνει η Ε.Ε., καθώς οι δυνατότητες των Ευρωπαίων πολιτών να ενημερώνονται για τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής σταδιοδρομίας είναι μικρή. Για το λόγο αυτό, από το 2003 δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (ΕPSO) με κύρια αποστολή να διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς για τους πολίτες των νέων κρατών μελών με στόχο την ταχεία εξεύρεση ενός μεγάλου αριθμού υποψηφίων από τις χώρες αυτές.
Η EPSO είναι αρμόδια για την επιλογή του προσωπικού που προσλαμβάνεται για να απασχοληθεί στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, και Διαμεσολαβητή). Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό από τον κατάλογο επιτυχόντων της EPSO.
Η EPSO είναι πλέον, το μοναδικό σημείο επαφής για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. που επιθυμούν να εργαστούν στα ευρωπαϊκά όργανα. Η ιδέα μιας κοινής υπηρεσίας προσλήψεων για όλα τα όργανα της Ε.Ε. έχει τις ρίζες της στη Λευκή Βίβλο με τίτλο "Διοικητική Μεταρρύθμιση", διαδικασία που ξεκίνησε το 2000 με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοίκησής της. Στο παρελθόν, τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού διαχειρίζονταν τα ίδια τα όργανα με διαφορετικές διαδικασίες το καθένα. Η EPSO δημιουργήθηκε με σκοπό να εναρμονιστούν και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες αυτές, με υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού κατά την εφαρμογή τους αλλά και με μια πιο ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των πόρων χάρη στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Σύμφωνα με το επίσημο site της υπηρεσίας, έχει διοργανώσει πάνω από 300 γενικούς διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετείχαν περισσότεροι από 300.000 υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς. Ο αριθμός των υποψηφίων που πέτυχαν και προσελήφθησαν σε ένα από τα ευρωπαϊκά όργανα, είναι 8.400 άτομα.
Πρίν από μια εβδομάδα, η Υπηρεσία έλαβε τα πρώτα πρακτικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των μεθόδων επιλογής που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως το επόμενο έτος. Πλέον, οι προκηρύξεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται και στις 23 επίσημες γλώσσες για πρώτη φορά. Μάλιστα, οι τυχόν υποψήφιοι ενθαρρύνονται να περάσουν προαιρετικά ορισμένες αμφίδρομες δοκιμασίες, πριν συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν οι ίδιοι εάν είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό επιλογής.
Στόχος είναι, από το 2010, οι υποψήφιοι να εξετάζονται με βάση τις ικανότητες και όχι τις γνώσεις. Το χρονικό διάστημα από την αρχική αίτηση του υποψηφίου μέχρι την ανάληψη καθηκόντων θα περιοριστεί από 15 μήνες σήμερα, σε μόνον 5-9 μήνες. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση διαγωνισμών σε ετήσιους κύκλους, από το 2010.
«Ψάχνουμε για τους καλύτερους στην Ευρώπη! Αν νομίζετε ότι έχετε τα απαιτούμενα προσόντα, δοκιμάστε ένα από τα παραδείγματα προηγούμενων δοκιμασιών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να επιτύχετε, δεν έχετε παρά να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ των δεξιοτήτων σας». Με αυτόν τον τρόπο ο διευθυντής της EPSO David Bearfield καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλες οι διαθέσιμες θέσεις βρίσκονται στο επίσημο site www.eu-careers.eu.
Τα ευρωπαϊκά όργανα απασχολούν 40.000 άνδρες και γυναίκες με διαφορετική πολιτισμική, εκπαιδευτική και επαγγελματική προέλευση, αλλά με ένα κοινό ιδεώδες: την Ευρώπη. Οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών οργάνων εργάζονται σε ένα πραγματικά πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Είναι όλοι επαγγελματίες στον τομέα τους και διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες συνεργασίας.
Σύμφωνα με την EPSO, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανοποιητικές αμοιβές.

capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: